Algemene Voorwaarden

Op al onze overeenkomsten, offertes en aanbiedingen zijn de Algemene Consumenten of Zakelijke Fosag voorwaarden voor het schilders-, glaszet-, of afwerkingsbedrijf van toepassing, welke bij de offerte en/of opdracht kenbaar zijn gemaakt. Door ondertekening van de offerte/opdracht of door opdracht via onze website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1. DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder:
- Consumenten/opdrachtgever: ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
- Opdrachtnemer: iedere natuurlijke of rechtpersoon die bedrijfsmatig offertes uitbrengt, alsmede glas-, schilders behanger- en afwerkingswerkzaamheden uitvoert en daartoe de te verwerken producten levert.
- Werk: het totaal van de tussen consumenten en opdracht-gevers overeengekomen werkzaamheden en leveringen van materialen.
Artikel 2. WERKINGSSFEER
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen
en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en consument. Afwijking van de bepalingen van deze voorwaarden wordt door partijen in overleg overeen gekomen en schriftelijk vastgelegd.
Artikel 3. AANBOD
3.1 Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende
omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is vanaf die datum 30 dagen geldig.
3.3 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerde is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.4 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk.
3.5 Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode
die zal worden gehanteerd; aanneming, richtprijs of regie. Bij de prijsvormingmethode “aanneming“ komen de partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs“
doet de opdrachtnemer een zo nauwkeurig mogelijk schatting van de kosten van het werk. Bij de prijsvormingmethode
“richtprijs“ doet de opdrachtnemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen.)
3.6 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
3.7 Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van de leverings-
en betalingsvoorwaarden.
Artikel 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding
van het aanbod door de consument aan de opdracht-nemer.
4.2 Indien partijen een tijdstip van aanvang, en een vermoedelijk dan wel vaste datum van oplevering overeenkomen wordt dit schriftelijk aan de consument bevestigd.
Artikel 5 RECHTEN EN VERPLICHTINGEN: OPDRACHTNEMER
5.1 De opdrachtnemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepaling van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van het schildersbedrijf,
tenzij anders overeengekomen.
5.2 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zullen zijn, ten tijde van uitvoering van werk. Eventuele financiële gevolgen van de wijzigingen in de voorschriften
tussen datum aanbod en uitvoering van het werk zullen
worden verrekend, mits de opdrachtnemer de consument van de wijziging en financiële gevolgen tevoren op de hoogte heeft gesteld, en de consument in dat geval de overeenkomst schriftelijk kan ontbinden.
5.3 De opdrachtnemer is – in geval de opdrachtnemer de consument
tijdig terzake heeft gewaarschuwd en desalniettemin de consument uitvoering der betreffende werkzaamheden op de ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd - niet aansprakelijk voor het door hem uitgevoerde werk op een ondeugdelijke ondergrond.
5.4 De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe bevoegde personen.
Artikel 6 VERPLICHTINGEN CONSUMENT
6.1 De consument stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
6.2 De consument zorgt er voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.
6.4 De consument is verplicht objecten waarop de opdracht betrekking
heeft tegen brand en stormschade te verzekeren.
6.5 De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging
ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de consument de opdrachtnemer daarvan in kennis te stellen.
6.6 Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden,
als bedoeld in lid 6.5, moet de voor de opdrachtnemer
verband houdende schade en kosten door de consument worden vergoed.
6.7 Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de consument aansprakelijk is, moeten de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door de consument worden vergoed.
6.8 De consument draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd, behoudens indien de gebreken voor opdrachtnemer kenbaar waren en hij verzuimd heeft de consument hierop te wijzen. De opdrachtnemer blijft uiteraard wel aansprakelijk voor de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die hem toe te rekenen zijn.
Artikel 7 MEERWERK
7.1 De consument kan nadat de overeenkomst is gesloten in overeenstemming met de prijsvormingsmethode meerwerk opdragen.
7.2 Opdracht tot meerwerk wordt door opdrachtnemer schriftelijk bevestigd aan de consument.
Artikel 8 OVERMACHT
8.1 Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, en evenmin
in zijn risico-sfeer ligt, is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de consument.
8.2 Wordt de uitvoering van een werk onmogelijk door en oorzaak die de consument niet kan worden toegerekend, en evenmin in zijn risico-sfeer ligt, dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van de door de opdrachtnemer gemaakte kosten.
Artikel 9 OPLEVERING
9.1 Wanneer partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen
wordt het werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen
wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.
9.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
9.3 Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:
- de consument dit aan de opdrachtnemer meedeelt;
- de opdrachtnemer de consument schriftelijk heeft bericht het werk voltooid te achten;
- de consument niet binnen 10 dagen na dagtekening van een door opdrachtnemer verzonden brief, schriftelijk de bezwaren tegen voltooing van het werk kenbaar maakt;
- de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
Artikel 10 ZEKERHEID
10.1 De opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consument.
10.2 Na het sluiten van de overeenkomst kan de opdrachtnemer zekerheid bedingen, indien hij goede gronden heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de consument in dit geval weigert, of niet in staat is zekerheid te stellen is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken.
Artikel 11 BETALING
11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
11.2 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtnemer gerechtigd om de consument zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente
van 1% per maand in rekening te brengen, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, zulks vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening, of aan het factuurbedrag wegens kredietbeperking een post toe te voegen ten bedrage van 3% van het factuurbedrag, welke door de consument moet worden betaald tenzij het factuurbedrag wordt voldaan binnen de terzake geldende termijn.
11.3 De buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de consument. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag, exclusief BTW.
11.4 Een betaling door de consument strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente of kredietbeperking en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna strekken de betalingen tot mindering op de hoofdsom.
Artikel 12 INGEBREKE BLIJVEN CONSUMENT
Indien de betaling door de consument niet tijdig is verricht, verkeert de consument na één betalingsherinnering zonder verdere ingebrekestelling
in verzuim indien hij niet binnen veertien dagen na dagtekening van de betalingsherinnering heeft betaald.
Artikel 13 EIGENDOM VAN TEKENINGEN EN ONTWERPEN E.D.
13.1 De door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen
en calculaties e.d. waarvan de opdrachtnemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.
13.2 Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen,
tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten,
modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.
Artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN
14.1 Op overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de consument
waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen en als zodanig worden beschouwd) welke tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn verklaard of van de overeenkomsten welke daaruit voortvloeisel mochten zijn, worden beslecht door:
Volgens de wet bevoegde rechter.
De secretaris van het Bedrijfschap Schildersbedrijf te Rijswijk te verzoeken om drie bindende adviseurs, dan wel één bindend
adviseur te benoemen, teneinde het geschil bij wege van bindend advies te beslechten. Indien de opdrachtnemer zich schriftelijk op dit beding beroept wordt aan de consument nog een termijn gegund van één maand – nadat de opdrachtnemer zicht schriftelijk op dit geding heeft beroepen – om alsnog voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde wet te kiezen.
14.3 Bindend adviseurs bepalen in hun beslissing wie van beide partijen, of voor welk deel ieder der partijen de kosten van het bindend advies zal hebben te dragen. Onder kosten van het bindend advies wordt mede verstaan het honorarium en de voorschotten van bindend adviseurs, alsmede indien partijen hierom verzoeken, de kosten voor partijen en/of hun raadslieden
indien deze redelijk en noodzakelijk zijn te achten.
ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN
VOOR HET SCHILDERS- EN AFWERKINGS- EN GLASZETEBEDRIJF IN NEDERLAND

Vraag hier onze prijslijst 2015 aan!

Bel 06-53124483 of stuur een mail naar info@expopainters.nl


Expopainters | Standbouw schilders